Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Merboy Tekstil
Velimeşe Osb Mah. 132.Sk. No:4/1 Ergene/Tekirdağ
0282 674 48 40
info@merboy.com.tr

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’ya uygun olarak işlenecektir. Bu amaçlar şunlardır:
– Müşteri ilişkileri yönetimi
– Ürün ve hizmetlerin sunulması
– Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
– İletişim faaliyetleri

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yasal zorunluluklar çerçevesinde ve KVKK’ya uygun olarak, ilgili mevzuata uygun olarak yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan doğrudan sağlanabileceği gibi, ürün ve hizmetlerimizi kullanırken otomatik olarak toplanabilir. Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’ya uygun olarak işlenecektir. Veri işleme faaliyetlerimiz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
– Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim Bilgileri

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü konuda bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Merboy Tekstil
Velimeşe Osb Mah. 132.Sk. No:4/1 Ergene/Tekirdağ
0282 674 48 40
info@merboy.com.tr

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde zaman zaman değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler sitemizde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Güncel hali için lütfen sitemizi düzenli olarak ziyaret edin.